Regulamin dotyczący udziału w szkoleniu

1. Definicje

Organizator: Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS Materna, Materna Spółka Jawna, z siedzibą pod adresem ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000194805, nr NIP 521-32-79-655, nr REGON 015676935.

Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora.

Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

Szkolenie - kursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, sympozja i inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze.

Potwierdzenie udziału: e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

Serwis – strona internetowa organizatora znajdująca się pod adresem: www.cedus.edu.pl

2. Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest dokonanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.cedus.edu.pl oraz uiszczenie stosownej opłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem stosownej umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także przestrzegania wszelkich reguł ustalonych przez Organizatora; powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony udział uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm (Zamawiających) wraz ze stanowiskami Uczestników biorących udział w Szkoleniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Szkolenia o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.
 6. Potwierdzenie udziału w Szkoleniu zostaje wysłane przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej.

3. Formy płatności

 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia Uczestnik dokonuje płatności poprzez przelew bankowy za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku lub banku firmy, która partycypuje w płatności na numer konta i w terminie wskazanym przez Organizatora w oddzielnej korespondencji e-mail.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Uczestnikiem.

4. Rezygnacja ze szkolenia i zwroty

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać wysłana do Organizatora w formie pisemnej (e-mail) lub zgłoszona telefonicznie. Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do Organizatora.
 2. Organizator zwróci zamawiającemu 100% wartości, jeśli rezygnacja z kursu nastąpi nie później niż 21 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, w terminie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, 50% wpłaconej kwoty nie ulega zwrotowi. Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika lub Zamawiającego kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w szkoleniu.
 4. W przypadku odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie organizatora, wpłacona kwota za udział w szkoleniu podlega 100 % zwrotowi.
 5. Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną po odesłaniu podpisanej kopii korekty faktury wpłacającego lub przeksięgowane na kurs w innym terminie wskazanym przez wpłacającego.

5. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka prywatności”.

6. Odpowiedzialność uczestników

 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Szkolenia Organizator może sporządzać dokumentację fotograficzną oraz utrwalać ich przebieg za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów własnych, w tym celów promocyjnych.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej lub poinformuje uczestnika szkolenia w korespondencji elektronicznej.
 2. Koszt przejazdu na Szkolenie, Zamawiający pokrywa we własnym zakresie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Szkolenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Akceptacja Regulaminu Szkolenia stanowi jednoczesną zgodę z Polityką Prywatności serwisów internetowych Organizatora.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

 

W czasie kursów rabaty do 10% na wybrane pozycje wydawnictwa MediPage i Med - Media
 • Kurs ultrasonografii
  Kurs ultrasonografii

  Autor: C.F. Dietrich
  Stron: 482

  Opis nowoczesnych metod badania ultrasonograficznego. Narząd za narządem, za pomocą przejrzystych i ciekawych ilustracji i filmów objaśniona została podstawowa anatomia ultrasonograficzna. Spektrum zagadnień obejmuje częste, łatwe do postawienia rozpoznania, a także rzadkie, trudne do rozpoznania obrazy chorób.Uwzględnione zostały wszystkie, zgodne z wytycznymi zagadnienia kursu pods., kontyn. i zaaw. Idealny przewodnik lub kompendium wiedzy dla doświadczonego ultrasonografisty.

 • Diagnostyka różnicowa w radiologii konwencjonalnej
  Diagnostyka różnicowa w radiologii konwencjonalnej

  Autor: F.A. Burgener
  Stron: 892

  Trzecie, unowocześnione i poprawione wydanie "Rozpoznania różnicowego w radiologii konwencjonalnej" to doskonałe narzędzie dla lekarzy wykonujących badania radiologiczne układu mięśniowo-szkieletowego oraz klatki piersiowej i jamy brzusznej.

 • Obrazowanie ciała metodą rezonansu magnetycznego
  Obrazowanie ciała metodą rezonansu magnetycznego

  Autor: E. Rummeny, P. Reimer, W. Heindel
  Stron: 692

  Obrazowanie ciała metodą rezonansu magnetycznego autorstwa profesora Ernsta Rummeny prezentuje pełny przegląd możliwości obrazowania MR

 • Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa
  Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa

  Autor: M. Prokop
  Stron: 1080

  Pierwsza na naszym rynku tak obszerna publikacja, w której poruszono wszystkie aspekty wykorzystywania diagnostycznego TK

 • Podstawy diagnostyki radiologicznej. Tom I-IV
  Podstawy diagnostyki radiologicznej. Tom I-IV

  Autor: William E. Brant, Clyde A. Helms
  Stron: 1749

  Podstawy diagnostyki radiologicznej to klasyczna publikacja dotycząca zastosowania dostępnych technik obrazowania i interpretacji ich wyników

 • Kieszonkowy atlas anatomii CT i MR. Tom I-III
  Kieszonkowy atlas anatomii CT i MR. Tom I-III

  Autor: T.B. Moeller, E.Reif
  Stron: 842

  Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej w przekrojach TK i MR przedstawia podstawy anatomii niezbędne do właściwej interpretacji obrazów nowoczesnej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

 • Diagnostyka różnicowa w obrazowaniu metodą MR
  Diagnostyka różnicowa w obrazowaniu metodą MR

  Autor: F.A. Burgener, S.P. Mayer, K. Tan, W. Zaunbauer
  Stron: 900

  Diagnostyka różnicowa w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego to zwięzły przegląd zmian możliwych do stwierdzenia w badaniu MR

 • Postępowanie praktyczne w ortopedii i traumatologii
  Postępowanie praktyczne w ortopedii i traumatologii

  Autor: P.V. Giannoudis
  Stron: 330

  Ma na celu pogłębienie wiedzy ortopedów na temat zasad postępowania w nowoczesnej chirurgii ortopedycznej.

  Prezentuje postępowanie w najczęstszych urazach, z jakimi lekarz może mieć do czynienia podczas specjalizacji.

 • Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Tom I-II
  Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Tom I-II

  Autor: S. Bianchi, C. Martinoli
  Stron: 1200

  Wyznacza standard w badaniach obrazowych układu mięśniowo-szkieletowego.

  Napisana przez światowej sławy specjalistów, mających ogromne doświadczenie zarówno jako klinicyści, jak i naukowcy.

 • Diagnostyka obrazowa w ortopedii
  Diagnostyka obrazowa w ortopedii

  Autor: A. Greenspan
  Stron: 982


  Diagnostyka obrazowa w ortopedii
  to doskonałe narzędzie do nauki i interpretacji badań obrazowych.

  Zawiera wszechstronne omówienie zagadnień związanych z układem mięśniowo-szkieletowym.

 • Dopler tkankowy
  Dopler tkankowy

  Autor: A. Szyszka, H. Siniawski
  Stron: 220


  Pierwsze w Polsce tak bogate wydawnictwo poświęcone obrazowaniu metodą doplera tkankowego.

 • Ultrasonografia przewodu pokarmowego
  Ultrasonografia przewodu pokarmowego

  Autor: G. Maconi, P.G. Bianchi Porro
  Stron: 350

  Książka stanowi obszerny przegląd zastosowania ultrasonografii w obrazowaniu ostrych i przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego, m.in. chorób nowotworowych i infekcyjnych.

 • Znieczulanie w warunkach ambulatoryjnych. Podręcznik
  Znieczulanie w warunkach ambulatoryjnych. Podręcznik

  Autor: Rebecca S. Twersky, Beverly K. Philip
  Stron: 490

  Oprócz wszechstronnego omówienia zagadnień można tu znaleźć ryciny obrazujące szczegóły postępowania, ramki z kluczowymi informacjami (wytycznymi, problemami do uwzględnienia itp.), tabele z danymi liczbowymi (odnośnie do dawkowania leków, ich znaczenia klinicznego itp.) oraz wykazy piśmiennictwa.

 • Ultrasonografia przewodu pokarmowego
  Ultrasonografia przewodu pokarmowego

  Autor: G. Maconi, P.G. Bianchi Porro
  Stron: 350

  Książka stanowi obszerny przegląd zastosowania ultrasonografii w obrazowaniu ostrych i przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego, m.in. chorób nowotworowych i infekcyjnych.

 • Atlas urodynamiki
  Atlas urodynamiki

  Autor: Blaivas, Chancellor, Weiss, Verhaaren
  Stron: 240

  Atlas w zwięzły i przejrzysty sposób przedstawia wszystkie aspekty prawidłowej i zaburzonej funkcji oddawania moczu.

 • Angielsko-polski słownik terminów biostatystyki klinicznej
  Angielsko-polski słownik terminów biostatystyki klinicznej

  Autor: T. Burzykowski, E. Kawalec, E. Kraszewska, W. Kupść
  Stron: 184

  Zawiera ponad 1400 haseł związanych z terminami biostatystycznymi, często występującymi w anglojęzycznych medycznych pracach naukowych.

 • Ostry dyżur echokardiograficzny
  Ostry dyżur echokardiograficzny

  Autor: A. Klisiewicz, P. Szymański, P. Hoffman
  Stron:

  Ostry dyżur echokardiograficzny to podsumowanie wieloletniego doświadczenia lekarzy z Pracowni Echokardiografii Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

 • Diagnostyka różnicowa w onkologii ortopedycznej
  Diagnostyka różnicowa w onkologii ortopedycznej

  Autor: Adam Greenspan
  Stron: 650

  Książka prezentuje podejście zarówno radiologa, jak i patologa do diagnostyki różnicowej guzów kości oraz zmian przypominających guzy. Zawiera ponad 1200 radiogramów oraz obrazów CT i MR.

 • Diagnostyka obrazowa w ortopedii
  Diagnostyka obrazowa w ortopedii

  Autor: Adam Greenspan
  Stron: 1000

  Książka licząca ponad 1700 ilustracji, z wyjątkowym - pod względem edukacyjnym - tekstem, szybko stała się światowym bestsellerem. Przeznaczona dla radiologów i ortopedów na wszystkich poziomach.

   

 • Obrazowanie serca i naczyń
  Obrazowanie serca i naczyń

  Autor: Bax, Kramer, Marwick
  Stron: 308

  Kolejna publikacja wydana w serii edukacyjnej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC. Prezentuje zastosowanie nieinwazyjnych metod obrazowania w kardiologii klinicznej. 

Projektowanie Stron Nylon Coffee
nasi partnerzy
Mediteka

Regulamin Polityka prywatności